ประกาศ / แนวปฏิบัติ / ระเบียบ

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

ประกาศ

 1. ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนการวิจัย จากงบแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการให้เงินรางวัลสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการ
 3. ประกาศการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักวิจัยดีเด่น/ประกาศการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักวิจัยดีเด่น

     เอกสารที่ผ่านมา

 1. แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการด เนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก
 2. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (AE)
 3. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (EE)
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556
 5. ระบบและกลไกสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ผลงานทางวิชาการ
 6. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 7. ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 8. ยุทธศาสตร์ประเทศ
 9. นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล
 10. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปี 2558 บริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยฯ
 11. จรรยาวิชาชีพวิจัย
 12. แนวปฏิบัติการขอทุนนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
 13. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบกองทุนบุคลากร
 14. แนวปฏิบัติในการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
 15. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
 16. การยื่นขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์
 17. แนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุน
 18. การเผยแผร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
 19. การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานกวิชาการในระดับนานาชาติ
 20. การสนับสนุนการแปลผลงทาวิชาการเพื่อเผยแผ่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
 21. ประกาศการเผยแผ่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
 22. ประกาศการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักวิจัยดีเด่น
 23. ประกาศการให้ทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงวิจัย