ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสนขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายไต้คำขวัญ”ตามรอยพรุยุคลบาท เกษตรกำแพงแสน” ระว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภารเอกชนใด้เผ่ยเผ่ยผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการจัดสัมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ได้พิจารณาเห็นว่าประชุมวิชาการ ครั้งนี้ และเชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานของท่าน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15  http:// esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ 30 กันยายน 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์