กรอบแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download

 

เอกสารบรรยายกรอบแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download

 

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download

แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยงบบูรณาการ (full proposal)

Download – แบบเสนอชุดโครงการวิจัย

Download – แบบเสนอโครงการวิจัย

 

คู่มือ เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผนงาน

Download

คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

Download

 

แผนภูมิสรุปกระบวนการส่งข้อเสนองานวิจัย

Download

ใส่ความเห็น

 

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย