ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คราจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการเผยแพร่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีกำหนดการเผ่ยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับบที่ 1 มกราคม – มิถุนายน)และ (ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม)

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากร ในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน  2562) เชิญชวนผู้ที่สนใจสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับดังกล่าว ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดทำเอกสารต้นฉบับ พร้อมไฟล์(word) ส่งมาที่ hssurujournal@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://johuru.com/index.php/johuru

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์