ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  มีคณบดีทั้ง 5 คณะ  ผอ.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สถาบันวิจัยฯ  รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ และหัวหน้างานบริการวิชาการฯ ร่วมประชุม

 

jitkhot

นายปริญญา จิตรโคตร

ใส่ความเห็น

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์