สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย