อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย

                   

Read more