ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี