ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

          มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc16/

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร กลุ่มผลงาน (1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)วิทยาศาสตร์สุขภาพ (3)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สามารถเข้าชมการถ่ายทอดการนำเสนอผลงาน

ผ่าน Microsoft Teams