ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหมา กำหนดกาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ”The 4 Th  Asia Engage  Regional Conference (AE) 2018  ” Theme : Rising to the Challenge of SDGs in Asia though University Engagement ระหว่างวันที่    26- 28 พฤศจิกายน 2561 ณโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพันธกิจกับชุมชน ตลอดเจนการพิ่มพูนประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ผู้สนใจสามารถลลทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com