การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”(๕ Th ) Rajabhat  University Nationnal  and International Research & Academic Conference : RUNIC V) รห่วงวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://runirac๒๐๑๘.pbru.ac.th

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com