ขอเชิญส่งวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผ่ยแพร่บทความวิชารการ บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัมนาเชิงพื้นที่ แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงจัดทำวารสารวิชาการในการศึกษาค้นค้าวและอ้างอิงข้อมูล สามารถได้ที่ http:// www.tci-thaijo.org/index.php/uuj/index

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.