ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

สำนังาน  ปปช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ ประจำปี 2561  จำนวนโครงแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดั้งนี้

  1. โครงการวิจัยเรื่อง”การสังเคราะห์การทุรจิตรเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนาการกลไกการสกัดกั้นการทรุจิตเชิงนโยบายของไทย” งบประมาณ 1,000,000บาท
  2. โครงการวิจัยเรื่อง”การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางทางการทุรจิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการการค้ามนุษยศาสตร์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง” งบประมาณ 1,200,000 บาท
  3. โครงการวิจัยเรื่อง”การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่อกฏหมายว่าด้วยการขัดประโยชน์ส่วนร่วม” งบประมาณ 1,000,000 บาท

สามารถดาวโหลดได้ที่ www.nacc.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.