การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2562 (สมศ)

สำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลผผลิตผลงานงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการเปิดภายนอกในระดับต่างๆ จึงจะจัดทำโครงการส่งเสริมการด้านการประคุณภาพศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมทาด้านประกันคุณภาพกำการศึกษา จึงเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจและกาจัดการความรู้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพที่การศึกษา(องค์มหาชน) อาคราพญาไทพลาซ่า ชั้ง 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร 02216 3955 ต่อ 226(กิตติ)

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.