ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ไดำเนิการจัดทำวารสารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้วิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในภายและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้ที่สนใจ จึงจัดพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผ่ยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้จาก https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติ่ม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร 

โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com