ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ แผ่ยแพร่

ด้วยวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผ่ยแพร่บทความวิชาการ, บความวิจัย บความปริทัศนืและบบวิจารยื หนังสือเกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดการเผ่ยแพร่ทาวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยที่สนใจ

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญบุคลากร ในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTy5m

http://www.crru.ac.th/2019/