สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าอำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับมอบหมายในการดูแลรับผิดชอบห้องสมุดและห้องเด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าว

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.