จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

                             วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย