ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

                           วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมนำผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงานทางด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทั้งสองสถาบัน

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.