รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย “

 

                       ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 เรื่อง รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ” ให้แก้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้สถาบันวิจัยดำเนินโครงการวิจัย ในระหว่าง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยจึงประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยมีรายระเอียดดังแนบเพื่อดาวน์โหลด   (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)