ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

                             มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 ( The 14th National and International Sripatum University  Conference : SPUCON2019 on Research and Innovations for Thailand 4.0 ) ในวันพฤหัสบดี ที่  19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และนักประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ใน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

                             มหาวิทยาลัยศรีประทุม จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และบทความวิจัยบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ spucon.spu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

โทรศัพท์   : 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1331, 1252, 1155

โทรสาร     : 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 2187

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.