การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 กรอบ 8 กิจกรรม มีดังนี้

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

                        โดยอยู่ภายใต้ประเด็น

                                    1) พืชสมุนไพร                  2) พันธุ์ไม้พื้นถิ่น

                                    3) พันธุ์ข้าว                      4) พันธุ์ไผ่                        5) ต้นยางนา

2. กรอบการใช้ประโยชน์

                                    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

                        โดยอยู่ภายใต้ประเด็น

                                    1) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อาหารท้องถิ่น ขนมพื้นบ้านโบราณ ข้าวจี่ ข้าวแดกงา ฯลฯ

                                    2) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ไผ่ กล้วย สับปะรด ผักสะทอน ผักหวาน พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวโพด ฯลฯ

                                    3) การพัฒนาศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรอบการสร้างจิตสำนึก

                                    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

                                    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

                        โดยอยู่ภายใต้ประเด็น

                                    1) พัฒนาสวนไผ่ในพื้นที่ซำไก่เขี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                                    2) สวนพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                                    3) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                                    4) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยทั้ง 8 แห่ง

                                    5) สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

                    ส่งโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141-2, 51143 โดยคณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดข้างใต้นี้

—————————————–


Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.