ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

                   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีสิทธเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

โทรศัพท์   :  0 2218 2565 ต่อ 7200