ขอเชิญชวนเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ชาวบ้านได้มีประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ชาวบ้านได้มีประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา  ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ชาวบ้านได้มีประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ชาวบ้านได้มีประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันที่ และสถานที่ดังกล่าว

 

 

ติตต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อนุรักและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทร ๐๙๕-๖๑๒๔๙๐๖