ประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัย “เกษตรและอาหารปลอดภัย” เพื่อจัดเตรียมขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                      วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัย “เกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมชุดโครงการวิจัยในการยื่นขอรับทุน ( Flagship ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย