สถาบันวิจัยและพัฒนานำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและกลุ่มองค์กรต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.บ้านวังชมภู  อ.เอราวัณ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.ปากชม รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และรร.ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.