จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ฉบับที่ 20

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ฉบับที่ 20

สารจากรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

                จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลงานของนักวิจัยในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

                ด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและการสนับสนุนการให้ทุนต่าง ๆ  ทั้งด้านงานวิจัยแล้วสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติในงานวิจัยของตนเอง และยังได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ยังได้มีการจัดประชุมตรวจร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนักวิจัยอีกด้วย

                ด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการด้านงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังได้จัดอบรมในหลายด้าน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

                ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินงานด้านโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ รวมทั้งได้จัดประชุมครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนและสอบถามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน พร้อมทั้งความต้องการในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               ด้านโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรฯ ได้มีการจัดประชุมคณะดำเนินงานเพื่อชี้แจงและหารือในการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้จัดประชุมนักวิจัยเพื่อรับฟังรายละเอียดและปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการและศึกษาบริบทของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

               หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าว ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และนักวิจัย และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำจดหมายข่าวฉบับนี้จนเสร็จเรียบร้อย

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าว ฉบับที่ 20 ได้ที่นี้และสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวย้อนหลังได้ที่ : http://www.research.lru.ac.th/th/?page_id=6970