หยุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID – 19) ให้เร็วที่สุด.. คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล ด้วยการตอบแบบสอบถามเพียงแค่ 8 ข้อ และส่งต่อให้เพื่อนของคุณมีส่วนร่วมในการตอบ

หยุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID - 19) ให้เร็วที่สุด ด้วยการตอบแบบสอบถามเพียงแค่ 8 ข้อ

 

 

 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


    ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนให้ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

  ดำเนินการโดย
  • เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
  • ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น