ประกาศการจัดสรรงบโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ”การพัฒนาทรัพยากรตามแผ่นแม่บท โครงอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การจัดสรรงบปร

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more