สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.นาด้วง กำหนดลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง

วันที่ 4 ก.พ. 2562 ส

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  เมื่อวันที่ 2

Read more

ประกาศการจัดสรรงบโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ”การพัฒนาทรัพยากรตามแผ่นแม่บท โครงอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การจัดสรรงบปร

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์