ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป”

Spread the love

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาลและความสำคัญของการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเตรียมความพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป” (Progression of COVID – 19 Management and Infection Controlin Net Normal) รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อัตรา 500 บาทต่อท่าน หลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 อัตรา 800 บาทต่อท่าน โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-533230 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2763 4250 (ในเวลาราชการ) และ 080 459 6210 (นอกเวลาราชการ)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยต้นสังกัดได้ตามระเบียบ ราชการ และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cpen9dIa75v_7mbtUyhh5rQ_uXayreQNNlK9ZueC2GQVbw/viewform

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย