การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ในรอบปีการศึกษา 2562

Spread the love
การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ในรอบปีการศึกษา 2562

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

และวันที่จัด

งบประมาณ

ผู้ดำเนินการ/วิทยาการ

1.

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

กิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเลย

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำ และบุคลากรในชุมชน

 

1) วันที่ 24 ม.ค. 63

   บ.ผาหวาย ต.ปวนพุ

   อ.หนองหิน จ.เลย

2) วันที่ 27 ม.ค. 63

   บ.ปากชม ต.ปากชม

   อ.ปากชม จ.เลย

3) วันที่ 28 ม.ค. 63

   บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่

   จ.เลย

4,000 บาท

1. ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล (รอง ผอ. สถาบันวิจัยฯ)

2. อ.กานดา ปุ่มสิน (หัวหน้างานฝึกอบรมฯ)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.