การรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยมีกรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 กรอบ 8 กิจกรรม มีดังนี้

  1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น 1) พืชสมุนไพร 2) พันธุ์ไม้พื้นถิ่น 3) พันธุ์ข้าว 4) พันธุ์ไผ่ 5) ต้นยางนา

  1. 2. กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น 1) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อาหารท้องถิ่น ขนมพื้นบ้านโบราณ ข้าวจี่ ข้าวแดกงา ฯลฯ  2) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ไผ่ กล้วย สับปะรด ผักสะทอน ผักหวาน พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวโพด ฯลฯ  3) การพัฒนาศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น 1) พัฒนาสวนไผ่ในพื้นที่ซำไก่เขี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) สวนพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยทั้ง 8 แห่ง 5) สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดยคณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ https://www.research.lru.ac.th หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด” เลือก “แบบฟอร์มขอทุน” เลือกหัวข้อ “แบบเสนอโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” และส่งโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141-2, 51143

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.