การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2562 (สมศ)

Spread the love

สำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลผผลิตผลงานงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการเปิดภายนอกในระดับต่างๆ จึงจะจัดทำโครงการส่งเสริมการด้านการประคุณภาพศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมทาด้านประกันคุณภาพกำการศึกษา จึงเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจและกาจัดการความรู้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพที่การศึกษา(องค์มหาชน) อาคราพญาไทพลาซ่า ชั้ง 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร 02216 3955 ต่อ 226(กิตติ)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.