การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Spread the love

การส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทั่วไปทางทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอกการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การวิจัยและนวัฒนกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ(๒)การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์และความหลากหลายที่สอดคล้องกับบริททสังคมไทยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่นักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดทุนหนุนการวิจัยในรูปแบบ MS Wordและ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.