ขอขยายเวลารับบความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”มสธ.วิจัย ประจำปี 2562″

Spread the love

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัมนาได้จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2562” เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา08.30-16.30 ณ.ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดประประชุมเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คราจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผ่ยแพร่ผลงานวิจัย สู่สาธารณะ รวมทั้งไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ด้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ถึงวันที่  1 มีนาคม 2562

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.