วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลัง และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัฒกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ นั้น

ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https:www.nxpo.or.th/B/

ทั้งนี้ บพค. จึงใคร่ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) แก่บุคลากรภายใต้หน่วยงานของท่าน และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2470 961 3 หรือทางอีเมล pmu.b@nxpo.or.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.