ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

Spread the love

ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สํานักงานการวิจัย แห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทํา วารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทําวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและ วงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก

ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทําวารสารด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จํานวน ๔ ทุน ทุนละ ๒00,000 บาท เพื่อจัดทําวารสาร Social Science Asia ปีที่ ๗ (ปี ๒๐๒๒) จํานวน ๔ ฉบับ (ฉบับละ 600,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.