ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

Spread the love

ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สํานักงานการวิจัย แห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทํา วารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทําวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและ วงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก

ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทําวารสารด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จํานวน ๔ ทุน ทุนละ ๒00,000 บาท เพื่อจัดทําวารสาร Social Science Asia ปีที่ ๗ (ปี ๒๐๒๒) จํานวน ๔ ฉบับ (ฉบับละ 600,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.