ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

Spread the love

                             ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 (The 7 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสาธารนะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชน

                             ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 (The 7 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.