วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

                             ตามที่ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้มีมติร่วมกันในการจัดทำวารสารวิชาการ “ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน” ซึ่งเป็นวารสารวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                             ในการนี้ เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์  : 044 009 009 ต่อ 1013 , 1020

โทรสาร    : 044 253 097

และคุณสมฤทัย ปิยะรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์  : 084 570 5259

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.