ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

Spread the love

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ้งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา เป็นทีปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษแห่งเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วามส่งบทความ(CALL FOR PAPER)และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่9 หัวข้อการจัดการเรียนการสอนรายวิขาศึกษาทั่ไปเพื่อตอบโจทย์ประไทย 4.0โดยสาสามารถส่งบทความ(CALL FOR PAPER )เพื่อนำเสนอในการประชุมได้ตังแต่บัดนี้ถึง 20 เมายน 2561

CALL FOR PAPER การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.