ขอเชิญการประชุมการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชุปปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบไปด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย รำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้ง 5 สถาบัน ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วิจัยเพื่อสัง คม รหว่างวันพุธที่ 18- 19 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปภัมถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปภัมถ์ จังหวัดปทุมธานี จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของท่าน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปhttp://research.buu.ac.th/web2015/?p=1741

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.