วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจำกัด: การก้าวข้าม (?) สู่ทางออกใหม่ของรัฐ”

ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://psl.polsci-law.buu.ac.th/psparn2022

ด้วยภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สถาบัน ได้แก่

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการจัดปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย
สาขาที่เปิดรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • รัฐศาสตร์
 • การปกครอง
 • การระหว่างประเทศ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการภาครัฐและเอกชน
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
อัตราค่าลงทะเบียน
 • นำเสนอบทความประเภทบรรยาย (คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 2,500 บาท/ท่าน
 • นำเสนอบทความประเภทบรรยาย (นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 500 บาท/ท่าน
 • รับฟังการบรรยาย 1,500 บาท/ท่าน
 • นำเสนอบทความประเภทบรรยาย (เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน จำนวน 10 บทความ/สถาบัน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ ผู้ประสานงานโครงการ ฯ
โทร. 067-493-5949
email. psparn2022@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย