ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

Spread the love

                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ” Graduate School Conference 2019 ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญบุคลากร/นักศึกษา ที่สนใจได้เข้าร่วมงานประุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 – 80 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th  ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์   :  0 2160 1174 – 80

โทรสาร     :  0 2160 1177

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.