วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

            ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Harmony in Diversity : Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation  ในวันที่ 26–27 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทั่วไป ในการนี้ คณะฯ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้ทางอีเมล LSCIC2020@msu.ac.th กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยแจ้งความประสงค์มายังอีเมลข้างต้นพร้อมระบุหน่วยงานต้นสังกัด

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.