วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Primary Health Care Journal (Northeastern Edition)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Primary Health Care Journal (Northeastern Edition)

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Primary Health Care Journal (Northeastern Edition) ปัจจุบันปีที่ 37 กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2565
  • เว็บไซต์ https://thaidj.org/index.php/pjne
  • ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ Thailand Digital Journal (Health Science) วารสารดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-224605
E-mail. journal.phcne@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย