ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน

Spread the love

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัมนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ต่างๆในปี 2562 ดังนี้

๑.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 3-4-5 เมษายน 2562 (รวม 3 วัน)

อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้้น 1 ห้องประชุมศาสตร์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมคนละ 55,00 บาท

จึงขอเชิญท่านที่ส่งบุคลากร เข้ารับฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่ลงทะเบียนค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดจากต้นทางต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ผู้ที่สนเข้าบรมได้ที่ website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.