ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

Spread the love

                        ด้วยคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission : ISC) กำหนดจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (International Congress on Sericulture & Silk Industry) ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานวิจัยบนเวที (Oral presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหมของประเทศญี่ปุ่น

                       ในการนี้ กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยไปยัง E-mail ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 

สามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website          : www.isccongress25th.org

E-mail            : isc2019@ml.affrc.go.jp (Dr.Natuo Komoto)

สำหรับข้อมูลภายในประเทศสอบถามได้ที่

นางสาวสุภาวดี  บูระพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์        : 0 2558 7924 ต่อ 101, 102 และ 08 9790 4644

E-mail           : i_chi60@yahoo.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.