ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติวิทยาและเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2(การประชุมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19)ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดมีวัตถุประสงค์ที่เผยแพร่งานวิจัยไปสู่การใช้ปรโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นประโยชนต่อการเรียนการสอน การสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการศึกษาและการวิจัยเป็นการเปลี่ยนแปลงระดมความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการในภาครัฐและเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างวางยิ่งขึ้น ผ่นเวที่นำเสนอผลงานวิชาการให้กับคาจารย์จากสถานศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสื่อสารมูลชน นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจที่สนใจ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงของเชิญชวนให้ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลทั่วไปที่สนใจที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่ลงทะเบียนจำนวน 500 บาท ทชั้งนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิชาหกิจโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมค่าลทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุติจากผู้บังคับบัญชา โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้ที่ https:// Sciencebase.mju.ac.th/csti2021 หรือสมารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มได้ที่ หมายเลย 053 – 873873819 ถึง 20

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.