ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการะดับชาติพิบูรณ์สงครามวิจัย ครั้งที่ 5ประจำปี 2562

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5  หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม ในนวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ้น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผ่ยแพร่ งานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยสถาบันการศึกษาต่างๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญ บุคลากรในหน่วงานของท่านหรือผู่ที่สนใจ สามารถส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper)ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ได้ที่เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2019/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.