ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทศการ ในงาน”ประจำปี 2562″

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2562 “ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางบา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดยเดชบรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งประดิษฐ์ไทย”ในการทรงได้รับคิดค้น”เครื่องกลเติมอากาศทีผินำ้หมุ่นช้าข้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ได้ทรงได้รับการทูลเก้ลาฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ้งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมภิไธยพระมหากษัติย์องแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของแรกของโลกและเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมร่วมทั้งการเผ่ยแพร่ ถ่ายทอดและขยาผลประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ในการนำสิ่งการสร้างสู่การการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ูไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับในปี 2562 นี้ วช. ได้กำหนดการจัดการภายไต้แนวคิด”สิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าก้าวไกลของประเทศไทย” โยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงนิเทศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิาฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา บริการให้คำปรึกษา และจัดแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐิ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสหกิจ และภาคเอชน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม เรื่องประกอบด้วย

  1.  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
  2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
  3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
  4. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณะสุข
  5. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  6. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย
  7. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลนักคิด 2562

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลนักคิด 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.